Max&Brand

Regulamin

Regulamin sprzedaży on-line

 

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, z myślą o ich wygodzie MAX&BRANDS z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 6/38,  00-367 Warszawa, NIP: 525-225-66-58, jest właścicielem serwisu sprzedaży on-line Asortymentu dostępnego w salonach w Warszawie przy ul. Wiejskiej 15  oraz przy ul. Żurawiej 2 - www.maxandbrands.pl

 

I Definicje

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w Maxandbrands.pl z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.

MAX&BRANDS - właściciel sklepu internetowego maxandbrands.pl 

Salon Maxandbrands.pl– prowadzony przez MAX&BRANDS serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.maxandbrands.pl

Asortyment – towar oferowany przez MAX&BRANDS w serwisie sprzedaży on-line w Salonie maxandbrands.pl

Cena regularna – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Salonie Maxandbrands.pl dane dotyczące wpłat; Klient posługuje się loginem i hasłem do Konta w salonie Maxandbrands.pl

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Asortymentu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAX&BRANDS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem salonu internetowego Maxandbrands.pl

Regulamin– niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Salonie.

 

II Zasady rejestracji

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Salonu Maxandbrands.pl, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Salonu Maxandbrands.pl podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Salonie Maxandbrands.pl dane dotyczące wpłat.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Salonu Maxandbrands.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 8. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez Salon MAX&BRANDS poprzez stronę internetową www.maxandbrands.pl
 2. Salon Maxandbrands.pl przyjmuje Zamówienie z logowaniem do Konta jak i Zamówienie bez logowania do Konta.
  • Zamówienie z logowaniem do Konta– polega na wyborze i zakupie towaru bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
  • Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze i zakupie wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po złożeniu zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Salonu MAX&BRANDS. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 5. Po dokonaniu płatności za Asortyment Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Salon Maxandbrands.pl które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Wiadomość jest wysłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienie z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyjątkowo, po uzyskaniu zgody MAX&BRANDS oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony Asortyment.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 9. MAX&BRANDS zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie informując mailowo Salon Maxandbrands.pl o zmianie.

 

IV Ceny asortymentu i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone na stronie internetowej Salonu Maxandbrands.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Maxandbrands.pl.
 3. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 5. Isnieje możliwość zakupów zwolninych z podatku firmy Global Blue (Global Blue’s Tax Free Shopping). Usługa jest możliwa tylko w przypadku odbioru osobistego w sklepie z związku z koniecznością uzyskania podpisu klienta.

 

V Płatności

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Salonu Maxandbrands.pl Klient może dokonać płatności korzystając z szybkiego przelewu, karty kredytowej w systemie PAYU lub za pobraniem, zgodnie z ust. 2 poniżej.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Salon Maxandbrands.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.

 

VI Dostawa asortymentu

 1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu.
 2. Dostawa Asortymentu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Isnieje możliwość wysyłki za granicę, po uprzednim skontaktowaniu się z MAX&BRANDS.
 3. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony tylko i wyłącznie od momentu wpłaty na konto kwoty zgodnej ze złożonym zamówieniem. Realizacja zmówienia przebiega w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie Maxandbrands.pl.
 6. MAX&BRANDS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 7. Klient Salonu Maxandbrands.pl ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego Asortymentu zarówno podczas składania Zamówienia z logowaniem do Konta jak i bez logowania do Konta, na wypadek zagubienia bądź uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską.

 

VII Postępowanie gwarancyjne

 1. Cały Asortyment dostępny w Salonie MAX&BRANDS objęty jest 2-letnią gwarancją. W tym czasie Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru.
 2. Reklamacji można dokonać wysyłając maila na adres reklamacja@maxandbrands.pl , telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisów lub w formie listu poleconego na adres MAX&BRANDS Kopernika 6/38, 00-367 Warszawa.
 3. Klient w odpowiedzi na wysłany e-mail otrzymuje odpowiedź z formularzem reklamacyjnym do wypełnienia.
 4. Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

 1. Cały Asortyment dostępny w Salonie MAX&BRANDS pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Salonie Maxandbrands.pl w związku z niezgodnością Asortymentu z umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@maxandbrands.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisów lub w formie listu poleconego na adres MAX&BRANDS ul.Kopernika 6/38 , 00-367 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, MAX&BRANDS zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest niezgodny z umową, Klient może:
 7. a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
 8. b) żądać wymiany Asortymentu na nowy,
 9. chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
 10. c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,
 11. d) odstąpić od umowy.
 12. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli SALON otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 13. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Salon na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z pierwszą dostawą Asortymentu do Klienta bez odesłania Asortymentu do Salonu.
 14. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 15. Salon Maxandbrands.pl odpowiada za niezgodność Asortymentu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem miesiąca  od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową nie zawiadomi o tym Salonu Maxandbrands.pl
 16. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

 

IX Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w Salonie Maxandbrands.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: zwrot@maxandbrands.pl lub w formie listu poleconego na adres MAX&BRANDS ul. Kopernika 6/38, 00-367 Warszawa.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta MAX&BRANDS przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.
 4. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez MAX&BRANDS w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, MAX&BRANDS dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt pierwotnej dostawy Asortymentu do Klienta.  Klient ponosi koszty odesłania zwracanego towaru do Salonu.
 6. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem) , z zastrzeżeniem przewidzianym w zd. 2 i 3 ust. 4 niniejszego Rozdziału. Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe,
 8. Zwracany Asortyment należy w odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą.
 9. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, MAX&BRANDS odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.
 10. MAX&BRANDS umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Asortyment nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji MAX&BRANDS zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Asortymentu i kosztom dostawy.

 

X Ochrona danych osobowych

 1. Założenie Zamówienia z logowaniem do Konta lub Zamówienia bez logowania do Konta jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówienia.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jedynym administratorem danych osobowych zgromadzonych w celach związanych z działalnością serwisu sprzedaży on-line jest MAX&BRANDS.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania ich zmiany oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
 5. Dane z kart płatniczych używanych do dokonywania transakcji w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie nie są przetwarzane przez MAX&BRANDS.
 6. Korzystanie z serwisu sprzedaży on-line oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 7. Za zgodą Klienta Salon Maxandbrands.pl przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze „Wypisz z newslettera”.
 8. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204) zgodnie z jej postanowieniami.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach Salonu Maxandbrands.pl oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Salon Maxandbrands.pl poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo MAX&BRANDS), układu i kompozycji stron internetowych Salonu Maxandbrands.pl a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody MAX&BRANDS. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, MAX&BRANDS może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a MAX&BRANDS na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 rok, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).

 

 

 

 

 

Newsletter

Handcrafted by SkyGroup.pl